Kölle op kölsch

Et Bettenhuus

Wat ene Klotz. Ich gevve zo, aanfangs hät hä mich avgestosse. Ävver och e bessche faszineet un dann widder avgestosse. Wichtig es hä jo, erschleiht ävver Lindenthal jet. Et Bettenhuus vun der Uni-Klinik es immerhin […]

Michael Waßerfuhr

Unser Bettenhaus

Wat ene Klotz. Ich gevve zo, aanfangs hät hä mich avgestosse. Ävver och e bessche faszineet un dann widder avgestosse. Wichtig es hä jo, erschleiht ävver Lindenthal jet. Et Bettenhuus vun der Uni-Klinik es immerhin […]