De orange Funke

De orange Funke
De orange Funke

Ich ben jo mem Kopp immer noch esu e bessche em Fastelovend. Am Rusemondag nemme ich mir mi Kölsch met erus un hucke mich jet nevve de Pooz vun der Weetschaff. Dat Weech, dat mir dat Kölsch gegovve hät, kütt koot drop och erus, huck siche nevve mich, stich sich en Zigarett aan un säht „Ich kann nit mih…“.

Ich han Respek vür däm Job. Ich hatt jo vill Pösscher gehat, wie ich esu en däm Alder wor, ävver de Arbeid an der Thek, enä, dat wor nie jet för mich. – Ovschüns et jo em Fastelovend och ööntlich Drinkgeld gitt, wann der Weet nit präzis zwei Euro för et Glas Kölsch nimmp.

Am nächste Dag, Veilchedinsdag, begähnt mir die Trupp om Beld nohm Zog en Sölz, de „orange Funke“ vun de „Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln“ – AWB. Och esu en undankbar Geschäff em Fastelovend. Die künne jo der ganze Dress widder flöck oprüüme.89252511_727433577661955_4577476625389584384_o

Ich meine, se laufe do jo nit eröm un kehre jet de Stroß. Enä, wann mer e bessche zoluurt, süht mer, dat die Bewägunge all geplant sin. Koot zoluure dun ich zick e paar Johre gähn. Ich han en Fründin us Finnland. Se stundt ens met mir do un luurte ganz faszineet op die Wage met dä Bööschte, die sich drihe, un saht „Nä, dat gitt bei uns nit“. Ich meine, mer luure der Zog, fiere, han Spass un et süht die Trupp un kütt en et Staune… Es klor, dat ich jedes Johr do stonn un jet vür mich hingriemele.

Richtig met Zoch müsse se nohm Rusemondagszog kehre. Hat Ehr Üch dat ens üvverlaht? Mer stonn do jo noch met Kölsch un fiere jet. Ävver die müsse öm de Minsche eröm unse Dress fottkehre. Dat geiht nor en Formation, quasi en Reih und Gleed un der Baas vum Ensatz hät dat ze koordineere wie ene Offizier. Un luurt ens eesch op der Vringsstroß zo. Do litt jo och noch Sand för de Päädcher un mer stonn jo noch all ganz eng zosamme.

Un mer han jo nit nor der Rusemondagszog un dä en Sölz. Et sin jo ungefähr 70 Zög. Wie lang gonn die wall em Durchschnedd? Villleich fünf Killometer? Dann wöre dat 350 Killometer Stroße, die die zesamme 780 Stroßefäger, die de Stadt hät, fäge müsse. Ävver mer sin jo och üvverall en der Stadt, wie de Bazille, un saue ene große Deil vun unse 476.230 Kilometer Stroßenetz met 400 Tonne Avfall en.

Wie ich esu üvver de AWB lese, stelle ich fass, dat et die eesch zick 2001 gitt. Wä dät dat dann maache, wann et die nit göv? God, en minger Jugend, en de Sibbziger, gov et och Stroßefäger. Nor wor dat kei eigen Ungernemme, sondern en Abteilung vun der Stadt. Ävver wesst Ehr, dat et die eesch zick 1890 gitt? Der Rusemondagszog es älder, dä läuf zick 1823…

Dovür han mir selvs de Stroße gefäg. Em Meddelalder, weiß mer jo, han mer der Avfall un Dress einfach op de Stroß gekipp. Eesch em 15. Johrhundert kome se op die Idee, dat dat nit god sin kann un han de Bürger verbodde, der Dreck op de Stroß ze scheppe. Et gov och Verdräg met de Buure, dat die dä Dress avhollte un op de Felder streute. Ävver scheppe moote do un ich.

Dann kome de Franzuse, die do 1801 mih Oodnung erenbrahte. Do moote do un ich der Dreck nor noch vun der Medde vun der Stroß an de Huuswand scheppe. Der Ress mahte dann Fuhrlück, die der Dreck opnohme un an de Buure verkaufte. Em Grund blevv dat esu, bes de Stadt zo groß wor, dat dat all nit mih fluppte un de Preuße av 1871 diskuteete, wie mer dat besser löse künnt. Us däm Enfall, dä de Preuße do hatte, hät sich zick 1890 evvens dat entweckelt, wat hügg uns AWB es. – Söns wöre mer hügg noch am Scheppe…

Hat Ehr och su Minsche, wo Ehr fruh sid, dat et die em Fastelovend gitt?

Mechel

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.